تولید انواع CAGE & SEAT RETAINER

تولید انواع CAGE & SEAT RETAINER

ساخت و طراحی انواع کیج بر اساس پارت نامبر در صورتی که برند مسونیلن باشد، ولی در صوری که از سایر برندها باشد در صورت وجود نمونه مهندسی معکوس می‌گردد، در صورت عدم وجود نمونه با توجه به cv و سایر مشخصات فرآیندی ولو طراحی و تولید می‌گردد.

 

فهرست