شیرآلات صنعتی در صنعت گاز

شیرآلات صنعتی در صنعت گاز

در مقاله ” شیرآلات صنعتی در صنعت گاز ” به بررسی این موضوع میپردازیم. اهمیت گاز طبیعی به عنوان سوخت مورد استفاده در زندگی انسان ها از اوایل دهه۱۹۳۰ شروع شده است. در اواخر قرن بیستم مشخص شد که گاز طبیعی در بخش بسیار بزرگی از جهان صنعتی به یک منبع انرژی بسیار مهم، ضروری و حیاتی تبدیل شده‌است. ذغال سنگ در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی را مسبب شد و نفت خام که سوخت قرن بیستم را تامین می کند، باعث توسعه اقتصادی در سراسر جهان شد.

گاز طبیعی سوختی می باشد که معمولاً اثرات زیان‌آور خیلی کمتری نسبت به دیگر سوخت‌های فسیلی دارد و جزو منابع تجدیدناپذیر می‌باشد. اکنون ۲۴ درصد مصرف جهانی انرژی را گاز طبیعی تشکیل می‌دهد که با آهنگ ۲٫۴ درصد در حال رشد و توسعه در سراسر کشور های گازخیز است. پس از جنگ جهانی دوم، مصرف گاز طبیعی در تمام اشکال نهایی آن (مصارف مسکونی، تجاری، صنعتی تولید انرژی به سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا کرد. این رشد ناشی از عوامل بسییار متعددی از جمله توسعه بازارهای جدید گاز طبیعی جایگزینی آن با زغال سنگ در صنعت به منظور فراهم کردن فضا و گرمای فرآیندهای صنعتی، کاربرد گاز طبیعی در تولید فراورده های پتروشیمی و کودها و تقاضای زیاد سوخت های کم گوگرد بود. 

شیرآلات صنعتی در صنعت گاز

عملکرد شیرآلات صنعتی، روﺷﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎب آن را ذکر کنید؟

 ﺷﯿﺮالات صنعتی ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ در ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺑﯽ و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﺳـﯿﺎلات را ﺑه ﻌﻬـﺪه می گیرند. ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ پرکاربرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ آن، ﺑﺎﻋـﺚ ﺗـﺎب ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻗـﺎب درﯾﭽـﻪ آن و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧشود و آب ﺑﻨﺪی ﺷﯿﺮ ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﮐﺎری به خوبی پایدار ﺑﻤﺎﻧﺪ.

پرکاربرد ترین شیرآلات صنعتی در صنعت گاز را نام ببرید؟

ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﯾﻦ و مهم ترین شیرآلات صنعتی در صنعت گاز و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻـﻨﻌﺖ ﮔـﺎز ﻋﺒﺎرت است از : ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ، ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ، ﺷﯿﺮ دروازه ای، ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای و شیر برقی گاز ﮐﻪ در این مقاله، سعی می کنیمﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤـﻮه ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻫـﺮ ﯾـﮏ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﭘـﺎره ای از ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣـﺮبوط به آن ﻧﯿـﺰ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋه کنیم.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎری از ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ آﻻت ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻫﻤﭽﯿﻨـﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻫﻨﮕﻔـﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﯾـﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ دهیم ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻮﯾـﺎی اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺎﻻ و ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و شیرالات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وظایف کلی شیرالات صنعتی در صنعت گاز چیست؟

وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ شیرالات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨعت گاز ﻋﺒﺎرت است  از:
۱- ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎ در مخازن.
۲- ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺒﻮر ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎیی که جریان دارد و عبور می کند.
۳- ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎی جریان یافته.
۴- ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار و ﻓﺸﺎر ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎ در ﺣﺪ ﻣﻮرد استفاده.
۵- کنترل و ایمن نگه داشتن دستگاه های تحت فشار در مخازن.

شیرآلات صنعتی در صنعت گاز

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ در صنعت گاز را توضیح دهید؟

 ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ بیشتر ﺑﺮای ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﮐﺎﻣﻞ جریان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده قرار گرفته می شوند. ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ شیرﺳﻤﺎوری که از زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده بوده اﺳﺖ، می باشد.
زمانی که ﺷﯿر ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﯾﻊ در ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﺠﺮاﺋـﯽ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻟﻮﻟـﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن به ﺣﺮﮐﺖ در می آید و در آخر اﻓﺖ ﻓﺸﺎر بسیار کمی را اﯾﺠﺎد میﮐﻨﺪ. ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ در صنعت گاز از ﻧﻮع ﭼﺮﺧﺸﯽ می باشند ﮐﻪ درﯾﭽـﻪ ﻣﺤـﻮر ﺧـﻮد ﺑـﺎ زاوﯾـﻪ ۹۰ درﺟـﻪ ﻣـﯽ ﭼﺮﺧﺪ (بطوریکه ﻣﺤﻮر مجرا موازی و با ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار بگیرد).

معرفی شیر ﮔﻠﻮﻟﻪ ای ﯾﺎ ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ در صنعت گاز:

 ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﺷﯿﺮ ﻣﺨﺮوﻃﯽ در صنعت گاز می باشد ﮐﻪ درﯾﭽﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﭘﮏ است. ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﭘﮏ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺪور بوده است و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓـﺸﺎر ﻧـﺸﯿﻤﻨﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط آن بسیار یکنواخت ﺑﺎﺷﺪ. اﮐﺜﺮ ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎﻫﻬﺎیی بسیار ﻧﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮوی ﺳﻄﺢ ﺗﻮﭘﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮآب ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ خیلی ﻣﻨﺎﺳـﺐ هستند.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ در صنعت گاز از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ ﺑـﺎ ﻣﺠـﺮای ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﮑﻞ ﺟﺮﯾﺎن وﻧﺘﻮری ﮐﻪ در ﺣﺪود ۳/۴ سایز اسمی لوله است، ﺳﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮد، ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ از ﺑﺴﯿﺎری ویژگی ها ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮهای  ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨند. حال که به جمع بندی مختصری از شیرالات صنعتی در صنعت گاز رسیدیم به توضیحی درباره ی ترکیبات گاز طبیعی می پردازیم:

ترکیبات گاز طبیعی در صنعت گاز

گاز طبیعی عمدتاً از متان (CH4) یعنی ساده‌ترین نوع هیدروکربن و هیدروکربن‌های پیچیده‌تر و سنگین‌تری مانند: اتان (C2H6)، پروپان (C3H8) و بوتان (C4H10) تشکیل شده‌است. حال آنکه گازهای سنگین تر اجزای بسیار کوچکی را در ترکیب گاز طبیعی تشکیل  می‌ دهند همچنین: ترکیباتی از قبیل H۲S ,CO۲ ،N۲ نیز همراه گاز طبیعی یافت می گردد که درصد آن‌ها در مخازن مختلف و حتی در قسمت‌های مختلف از یک مخزن، با یکدیگر کاملا متفاوت می باشد. همچنین آب نیز همیشه با گاز طبیعی استخراج شده از مخازن همراه بوده است که در پالایشگاه‌ها در بخشی به نام واحد نم زدائی، آب و ترکیب‌های مزاحم که سبب پایین آوردن ارزش بسیار زیاد حرارتی گاز شده است و همچنین مشکلاتی در انتقال و مصرف گاز به‌وجود می‌آورند، از گاز طبیعی با دقت بسیار زیاد تفکیک می‌شوند و پس از آن، گاز به خطوط انتقال و در نهایت به مصرف‌کنندگان، کشور های وارد کننده و بشکه های صادراتی تحویل داده می‌شود.

شیرآلات صنعتی در صنعت گاز

برای خرید شیر سوزنی , خرید شیر دروازه ای , خرید شیر دیافراگمی , خرید شیر کروی , قیمت شیر توپی به لینک مربوطه مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست