قیمت انواع گسکت

قیمت انواع گسکت

گسکت Gasket یا واشر فضای خالی بین دو قطعه مختلف را پر می کند و از نشتی سیال جلوگیری می کند. قیمت انواع گسکت اسپیرال وند و واشر نسوز سیم دار و تفلونی و رینگی و … با توجه به سایز و جنس و ضخامت آن دارای قیمت متفاوتی می باشد.

قیمت انواع گسکت

لیست قیمت انواع گسکت کلاس ۱۵۰

جنس فیلر PTFE و جنس رینگ داخل استیل 316 تک رینگ

 • سایز ۱/۲ اینچ     ۴,۲۰۰ تومان
 • سایز ۳/۴ اینچ   ۶,۰۰۰  تومان
 • سایز ۱ اینچ  ۱۰,۰۰۰ تومان
 •  سایز ۱/۲ ۱ اینچ   ۱۵,۵۰۰ تومان
 •  سایز ۱/۴ ۱ اینچ  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • سایز ۲ اینچ  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • سایز ۳ اینچ  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • سایز ۴ اینچ  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • سایز ۵ اینچ  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • سایز ۶ اینچ  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • سایز ۸ اینچ  ۹۳,۰۰۰ تومان
 • سایز ۱۰ اینچ  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • سایز ۱۲ اینچ  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
 • سایز ۱۴ اینچ   ۱۷۲,۰۰۰ تومان
 • سایز ۱۶ اینچ  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
 • سایز ۱۸ اینچ  ۲۳۹,۰۰۰ تومان
 • سایز ۲۰ اینچ  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سایز ۲۴ اینچ  ۳۸۰,۰۰۰ تومان

لیست قیمت انواع گسکت Gasket کلاس PN16

جنس فیلر PTFE و جنس رینگ داخل استیل 316 تک رینگ

 • قیمت واشر سایز 1/2 اینچ PN16  ۴,۲۰۰  تومان
 • قیمت واشر سایز 3/4 اینچ PN16  ۶,۰۰۰ تومان
 • قیمت واشر سایز 1 اینچ PN16  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • قیمت واشر سایز 1/2 1 اینچ PN16  ۱۵,۵۰۰ تومان
 • قیمت واشر سایز 1/4 1 اینچ PN16  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • قیمت واشر سایز 2 اینچ PN16  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • قیمت واشر سایز 3 اینچ PN16  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • قیمت واشر سایز 4 اینچ PN16  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • قیمت واشر سایز  5اینچ PN16  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • قیمت واشر سایز 6 اینچ PN16 ۶۹,۰۰۰ تومان
 • قیمت واشر سایز 8 اینچ PN16  ۹۳,۰۰۰ تومان
 • قیمت واشر سایز 10 اینچ PN16  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • سایز 12 اینچ کلاس PN16  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
 • سایز 14 اینچ کلاس PN16  ۱۷۲,۰۰۰ تومان
 • سایز 16 اینچ کلاس PN16 ۲۰۷,۰۰۰ تومان
 • سایز 18 اینچ کلاس PN16 ۲۳۹,۰۰۰ تومان
 • سایز 20 اینچ کلاس PN16  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • سایز 24 اینچ کلاس PN16 ۴۱۰,۰۰۰ تومان

لیست قیمت انواع گسکت واشر کلاس ۳۰۰

جنس فیلر گرافیت و جنس دیسک داخل استیل و جنس رینگ بیرون کربن استیل

 • سایز ۱/۲ اینچ کلاس ۳۰۰  ۹,۰۰۰ تومان
 • سایز ۳/۴ اینچ کلاس ۳۰۰  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • سایز ۱ اینچ کلاس ۳۰۰   ۱۷,۰۰۰ تومان
 • سایز۱/۲ ۱ اینچ کلاس ۳۰۰  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • سایز ۱/۴ ۱ اینچ کلاس ۳۰۰  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • سایز ۲ اینچ کلاس ۳۰۰  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • سایز ۳ اینچ کلاس ۳۰۰ ۴۲,۰۰۰ تومان
 • سایز ۴ اینچ کلاس ۳۰۰    ۵۶,۰۰۰ تومان
 • سایز ۵ اینچ کلاس ۳۰۰      ۷۵,۰۰۰ تومان
 • سایز ۶ اینچ کلاس ۳۰۰   ۸۵,۰۰۰ تومان
 • سایز ۸ اینچ کلاس ۳۰۰    ۱۲۳,۰۰۰ تومان
 • سایز ۱۰ اینچ کلاس ۳۰۰   ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • سایز ۱۲ اینچ کلاس ۳۰۰    ۱۷۲,۰۰۰ تومان
 • سایز ۱۴ اینچ کلاس ۳۰۰    ۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • سایز ۱۶ اینچ کلاس ۳۰۰    ۳۴۵,۰۰۰ تومان
 • سایز ۱۸ اینچ کلاس ۳۰۰   ۳۹۵,۰۰۰ تومان
 • سایز ۲۰ اینچ کلاس ۳۰۰    ۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سایز ۲۴ اینچ کلاس ۳۰۰      ۶۴۰,۰۰۰ تومان

انواع گسکت

قیمت انواع گسکت اسپیرال وند كیمیا فراور تک رینگ كلاس 150 GASKET SPIRALWOND 150#

جنس: استنلس استیل- گرافیت

کاربرد: نفت وگاز- گاز- مواد شیمیایی- صنعتی

 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “3/4      290,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “1      350,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “1/4 1      370,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “1/2 1     420,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “2  500,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “1/2 2  600,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “3  700,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “1/ 2  220,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “4  1,100,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “5   1,300,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “6  1,500,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “8   1,900,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “10   2,400,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “12  4,300,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “14   4,950,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “16    6,250,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “18    7,300,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “20     8,200,000 تومان
 • واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 تک رینگ فولادی هپ استنلس استیل سایز “24    10,000,000 تومان

انواع گسکت یا واشر

 1. گسکت اسپیرال وند

GASKET برای پر کردن فضای بین شیرآلات صنعتی و فلنج استفاده می شود.گسکت اسپیرال وند با در دو مدل تک رینگ و دو رینگ مطابق استاندارد ASME B16.20 می باشد . درجه حرارت تغییر می کند. رادوکو انواع واشر اسپیرال وند را از سایز 1/2 اینچ تا 56 اینچ در کلاس های 150,300,600,900و pn16, pn25, pn40 با برند کلینگر وارد می کند.

 1. گسکت نسوز سیم دار

گست نسوز سیم دار یا واشر نسوز سیم دار به صورت ورق آزبست آغشته با سیم نسوز می باشد که در شرکت رادوکو با توجه به نیاز مشتری در ابعاد مختلف برش داده می شود.

قیمت واشر نسوز با توجه با ضخامت و سایز متفاوت می باشد از قیمت ۱۵۰۰ تومان به بالا می باشد.

 1. گسکت تفلونی

واشر تفلونی همان طور که از اسمش مشخص است ازجنس تفلون می باشد و برای آببندی برای سیال های اسیدی ایستفاده می شود.فروش گسکت تفلونی هم به صورت ورق های تفلونی و هم برش خورده انجام می شود.تمامی واشر های تفلونی دارای تاییده متالوژی رازی و دارای سرتیفیکت می باشند.

 1. گسکت لاستیکی

واشر لاستیکی برای آببندی سیال آب و با درجه حرارت تا نهایت ۸۰ درجه سانتی گراد استفاده می شود.واشر لاستییکی هم متری و هم برش خورده با ضخامت های مختلف موجود می باشد.

برای خرید شیر سوزنی , خرید شیر دروازه ای , خرید شیر دیافراگمی , خرید شیر کروی , قیمت شیر توپی به لینک مربوطه مراجعه کنید.

قیمت گسکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست